Voorstellen

Nieuw beleid

Naast de besteding van eenmalige begrotingsruimte van € 5,7 miljoen vanaf 2017, stellen we u voor het nieuw beleid te beperken tot de zaken wensen voor het uitvoeren van wettelijke taken (binnen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt) en het doen vervangingsinvesteringen.

Lonen en prijzen

Voor de loonontwikkeling uitgaan van 1% verhoging in 2017. Na 1 april 2016 houden we geen rekening met een extra verhoging van de pensioenpremie. Met ingang van 2017 wordt automatische prijscompensatie uitbestede werkzaamheden en leveranties niet meer toegepast; de budgetten worden reëel geraamd.

Prijsontwikkeling gesubsidieerde instellingen

De subsidies en bijdragen worden in 2017 verhoogd met 1%.

Systematiek doorwerking lonen en prijzen in relatie tot de algemene uitkering

Voor het eerstvolgende begrotingsjaar (2017) wordt uitgegaan van lopende prijzen en daarna (2018 t/m 2020) van constante prijzen.

Leningportefeuille

De leningenportefeuille wordt verder afgebouwd via het inzetten van eenmalige baten. Ook wordt 50% van gerealiseerde rentevoordelen hiervoor ingezet.

OZB, forensenbelasting en leges:

  1. een trendmatige verhoging van 1 % wordt doorgevoerd;
  2. bij een algehele waardedaling c.q. waardestijging van de onroerende goederen wordt het tarief van OZB verhoogd dan wel verlaagd, om de begrote opbrengst te realiseren;
  3. 75% kostendekking is voor de leges omgevingsvergunningen voor de periode 2016-2019 is het uitgangspunt.

Afvalstoffenheffing

Uitgangspunt is kostendekking. De lasten voor de burgers voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen worden in 2017 niet verhoogd. Het vast tarief per aansluiting blijft € 96. We stellen voor het vaste tarief afvalstoffenheffing ook na 2018 te bevriezen op € 96 en de prijs lediging GFT constant te houden op € 1 voor een periode van 4 jaar (2018 tot en met 2021).

Rioolheffing

Uitgangspunt is kostendekking. De rioolheffing stijgt voor een periode van 5 jaar niet meer dan trendmatig. De rioolheffing 2017 wordt trendmatig met 1% verhoogd. We stellen voor de tarieven gebruikersdeel woningen en niet-woningen met ingang van 2017 te verlagen met 15% voor de periode 2017 tot en met 2020.

Toeristenbelasting

De tarieven zijn vanaf 2014 bevroren op € 1,00 per overnachting. Het tarief 2017 blijft ongewijzigd.

Precariobelasting

Vooralsnog uitgaan van € 0,05 jaarlijkse tariefsverhoging voor de periode 2017 tot en met 2019.