Strategische projecten

Er zijn drie strategische projecten waar we ons intensief mee bezig houden. Als eerste het Venekoten-Centrum te Oosterwolde. We willen dat de inwoners en bezoekers van Oosterwolde een aantrekkelijk winkelgebied krijgen met voldoende parkeerruimte waarbij het centrum ook goed bereikbaar is. Het tweede project is het Masterplan Appelscha, bedoeld om Appelscha in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Vanuit de nieuwe uitkijktoren is de wijde omgeving te zien en ook worden er steeds meer activiteiten georganiseerd op of in de buurt van de Boerestreek. Als laatste het Ecomunity Park te Oosterwolde met het Ecomunity Center als multifunctioneel centrum. Hier kan innovatie tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid een plek krijgen. Het Ecomunity Center biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Thema: Venekoten Centrum te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

We gaan Venekoten Noord revitaliseren en het centrum en de toegang tot het centrum van Oosterwolde kwalitatief en functioneel verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2014 is het Masterplan Venekoten Centrum vastgesteld inclusief een projectenboek. Dit projectenboek omvat 29 projecten. De uitvoering is gestart in 2014 en loopt de komende jaren door. Elk project wordt samen met betrokkenen uitgewerkt en voorbereid. Per project wordt aan u krediet gevraagd. Vervolgens starten we met de uitvoering van het project. Vanuit de gemeente zetten we vooral in op investeringen in de openbare ruimte zoals de herinrichting van het Stipeplein. In de tweede helft van 2016 wordt de bijstelling van het uitvoeringsprogramma door de raad vastgesteld.

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoners en bezoekers van Oosterwolde krijgen een aantrekkelijk winkelgebied met voldoende parkeerruimte. Het centrum is goed bereikbaar. De ontsluiting van het centrum via de Venekoterweg, Houtwal en Trambaan vormt het visitekaartje van Oosterwolde.

Wat mag het kosten?

De omvang van het Masterplan is in totaal (inclusief bijdragen van het Rijk, provincie en gemeente zelf) gesteld op € 9,55 miljoen. U neemt afzonderlijk nog besluiten over de uitvoering van de (deel)projecten.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Masterplan Oosterwolde Centrum-Venekoten Noord (januari 2014)
(Het masterplan Venekoten-Centrum omvat Venekoten-Noord, het centrum, het busstation, het Haerenkwartier en de Venekoterweg)

Thema: Masterplan Appelscha

Wat willen we bereiken?

Ooststellingwerf heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren. Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector de komende 10 jaar uitbreiden van 13% naar 20%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Een Masterplan ontwikkelen: een integrale ruimtelijke-economische strategie voor de recreatief-toeristische ontwikkeling van Appelscha en omgeving. Met het Masterplan worden enerzijds de nog lopende onderdelen van de Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha geborgd en uitgevoerd, en anderzijds de investeringen optimaal verzilverd door een verbreding van strategie, inhoud, plangebied en partners. De Quickwins 2015 uitvoeren, conform het recentelijk vastgestelde projectplan.

Wat merkt de inwoner ervan?

Appelscha en met name de inrichting van de Boerestreek is aantrekkelijker geworden voor toeristen. Er is een nieuwe uitkijktoren gebouwd van waaruit de wijde omgeving is te zien en er worden steeds meer activiteiten georganiseerd op of in de buurt van de Boerestreek. Vanaf de Boerestreek zijn verschillende routestructuren op te pakken.

Wat mag het kosten?

Voor het Masterplan Appelscha wordt provinciale financiering verkregen vanuit de Streekagenda (Quickwins 2015 voor € 0,81 miljoen) en vanuit de gebiedsontwikkeling N381 (€ 2,55 miljoen, inclusief € 1,8 miljoen voor het opwaarderen van de Turfroute).

Beleidskaders

Toeristische Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek (2005)
Bijlage 2 Productaanbod in Appelscha

Bijlage 3 SWOT Appelscha
Bijlage 4 Longlist bij rapport

Bijlage 5 Shortlist bij rapport
Bestuursovereenkomst Ontwikkelagenda Appelscha (2008)

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Projectplan uitvoering Quickwins (juni 2015)

Thema: Ecomunity Center te Oosterwolde

Wat willen we bereiken?

De realisatie van een multifunctioneel centrum, waarin innovatie tussen bedrijfsleven onderwijs en overheid een plek kan krijgen. Dit ter versterking van innovatie op het gebied van biobased materials en daarnaast om kennis en educatie te verspreiden op het gebied van de biobased economy en biobased society. Hiermee willen we onderwijsinstellingen structureel aan onze regio binden. Het Ecomunity center biedt een uitgelezen kans om onderzoek te doen, stage- en afstudeeropdrachten uit te voeren en opdrachten voor en met bedrijven en de overheid uit te voeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vanwege het zwaarwegend maatschappelijk karakter, zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van werkgelegenheid is de gemeente voornemens te investeren, gezamenlijk met de provincie en het bedrijfsleven, in het Ecomunity Center. De realisatie van het Ecomunity center leidt tot een vermeerdering van het aantal arbeidsplaatsen in onze gemeente. Door een dergelijke faciliteit binnen onze gemeente tot stand te brengen is het aantrekkelijker voor kennisintensieve bedrijven zich hier te vestigen. Dit is in concreto het project dat in een relatief korte periode de meeste werkgelegenheid tot stand zal brengen, in zijn totaliteit gaat het om 646 FTE aan directe arbeidsplaatsen voor het totale Ecomunity Park. Door het bieden van volwassenen onderwijs, zijn er ook effecten te verwachten door het opleiden van mensen zonder werk. Ook zijn er indirecte effecten en spin-offs te verwachten bijvoorbeeld in het kader van werk voor mensen met een beperking. Dit project vraagt een investering van € 3 à € 4 miljoen, bij te dragen door verschillende partijen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaan hoogwaardige arbeidsplaatsen, meer dynamiek door het binden van jonge talenten. Een plek waar volwassenenonderwijs, voorlichting en educatie gegeven kan worden.

Wat mag het kosten?

We hebben het voornemen om een bijdrage van € 1 miljoen voor onze rekening te nemen, dit betreft een investering in het gebouw Ecomunity center. We stellen voor in 2017 en in 2018 hiervoor € 500.000 te ramen. Daarnaast is naar verwachting een bedrag van € 100.000 noodzakelijk voor voorbereidingskosten. We stellen voor in 2016 en 2017 € 50.000 te ramen. We gaan alleen investeren als er een gedegen business case ligt, waarbij alle partijen participeren. We stellen voor € 1 miljoen te dekken uit de Algemene reserve (eenmalige opbrengst precariogelden) en € 100.000 uit de reserve Strategische projecten.De reserve Verruiming werkgelegenheid is beschikbaar gesteld voor ondersteunende werkzaamheden.

Beleidskaders

Structuurvisie Ecomunitypark 2012-2022 (september 2012)
Bestemmingsplan Ecomunitypark (2014)