Inleiding

Voorstel

Instemmen met een eenmalige besteding van de begrotingsruimte van € 5,7 miljoen voor de periode 2017-2021:

  • het doorvoeren van een meerjarige lokale lastenverlichting van € 1,9 miljoen in de periode 2017 t/m 2021;
  • € 3,8 miljoen te besteden aan nieuwe eenmalige bestedingen in de periode 2017 t/m 2020;
  • u uit te spreken over de wijze van invulling van de nieuwe eenmalige bestedingen.

Inleiding

In 2015 is met u de afspraak gemaakt dat we bij de Kaderbrief 2017-2020 met voorstellen naar u komen voor eenmalige bestedingen/investeringen, waaronder lastenverlichting voor onze burgers. In dit hoofdstuk doen we u op hoofdlijnen hiertoe voorstellen. Deze zijn nog niet verwerkt in de teksten bij de programma’s van de kaderbrief. Als u instemt, zullen we deze hoofdlijnen uitwerken in de programma’s en paragrafen bij de ontwerpbegroting 2017-2020.

We stellen u voor om 50% van de ca. € 800.000 van de begrote ruimte aan financieringslasten in te zetten de komende jaren voor eenmalige bestedingen, die niet tot structurele verplichtingen leiden. In de begroting is een structureel bedrag beschikbaar van ca. € 800.000 voor herfinanciering en versnelde aflossing. Omgerekend betekent dit een bestedingsruimte van € 5,7 miljoen. We stellen voor dit bedrag in de 2017-2021 in te zetten voor:

  • het doorvoeren van een meerjarige lokale lastenverlichting van € 1,9 miljoen (periode 2017-2021)
  • een bedrag van € 3,8 miljoen voor nieuwe eenmalige bestedingen (periode 2017-2020)

De bestedingsruimte van € 5,7 miljoen kan gedekt worden uit het vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve en de Reserve Strategische projecten. Vanuit het oogpunt van het bestaande en breed gedragen behoedzaam financiële beleid vinden we dit verantwoord.

Bij de nieuwe eenmalige bestedingen hebben we voortgeborduurd op de visie op Ooststellingwerf die u onlangs heeft vastgesteld, alsook het coalitieakkoord van deze bestuursperiode. We laten ons hierbij leiden door twee kernthema’s: 1. Werkgelegenheid en 2. Leefbaarheid (zie Meerjarenperspectief - Inleiding).

In de volgende paragraaf is ons voorstel voor lastenverlichting toegelicht. In de laatste paragraaf is ons voorstel voor eenmalige bestedingen op hoofdlijnen uitgewerkt. We vragen u, vanuit uw kaderstellende rol, richting te geven. We zullen na vaststelling de voorstellen ook in financiële zin uitwerken bij de begrotingsvoorbereiding. Bij de raadsbehandeling van de Programmabegroting 2017-2020 kun u hiertoe besluiten nemen.