Samenvatting

In de Programmabegroting 2016-2019 zijn de beleidskaders uit het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’ vastgelegd. In deze kaderbrief worden deze beleidskaders geactualiseerd richting de periode 2017-2020.

Vanuit een doorlopend waakzaam financieel beleid is er ruimte voor nieuwe eenmalige bestedingen de komende jaren. We stellen voor om 50% van de € 8 ton van de begrote ruimte aan financieringslasten hiervoor in te gaan zetten met ingang van 2017; omgerekend is dit een eenmalige bestedingsruimte van € 5,7 miljoen. Deze incidentele ruimte heeft geen structurele gevolgen voor de gemeentebegroting. Binnen de Algemene reserve en de Reserve Strategische projecten is deze bestedingsruimte aanwezig. Zoals vorig jaar met u is afgesproken doen we u nu voorstellen toekomen voor de inzet van de middelen.

We stellen voor om € 1,9 miljoen in te zetten voor lastenverlichting voor onze burgers verspreid over de komende vijf jaar. Daarnaast willen we richting de Programmabegroting 2017-2020 voorstellen uitwerken voor extra, eenmalige bestedingen van € 3,8 miljoen. In lijn met het bestaande Coalitieakkoord, de door u vastgestelde visie op Ooststellingwerf alsook de ambities van ons college benoemen we in deze kaderbrief speerpunten, die wij willen concretiseren bij de begrotingsvoorbereiding.

Wat betreft het bestaande beleid is het van belang op te merken dat het begrotingsperspectief voor de gehele planperiode van vier jaar structureel positief is. Vanuit dit perspectief bezien stellen we voor dat de jaarschijven 2017 en 2018 structureel en reëel in evenwicht moeten zijn. Het is gewenst dat de jaarschijven 2019 en 2020 eveneens structureel en reëel in evenwicht zijn.

Met betrekking tot het Sociaal Domein is op moment van schrijven van deze kaderbrief nog geen financiële duidelijkheid over het eerste uitvoeringsjaar 2015. Risico’s blijven aanwezig en op tekorten zijn we adequaat voorbereid, o.a. door een buffer van € 3,85 miljoen in de reserve Sociaal domein.

Met deze Kaderbrief 2017-2020 denken we de beleidsvoornemens vanuit het vigerende Coalitieakkoord en de door u vastgestelde visie en onze ambities verder te kunnen intensiveren.