Bestuur en Dienstverlening

In de tweede helft van deze collegeperiode wil het college versterkt insteken op de Eigen Kracht van onze samenleving. De gemeente wil dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan, echter niet langer primair vanuit een regie-rol maar meer vanuit een faciliterende rol. Het eigen initiatief, en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en instanties betekent ook ‘loslaten’ door de overheid. Een verantwoord vangnet blijft hier van belang op zowel het sociale (voorzieningen, uitkeringen) als het ruimtelijk domein (handhaving).

We verbeteren onze dienstverlening op drie punten. Ten eerste bieden we steeds meer producten en diensten digitaal aan naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner nu al van de gemeente gewend is. Daarnaast bieden we snellere service, waarbij we de wachttijden verkorten en de kwaliteit verbeteren. Tot slot verbeteren we de kwaliteit en de zoekfunctie op de website. Voor onze inwoners behouden we het persoonlijk contact en het gevoel van welkom dat u van ons gewend bent.

Thema: Bestuur

Wat willen we bereiken?

In de tweede helft van deze collegeperiode wil het college versterkt insteken op de Eigen Kracht van onze samenleving. De gemeente wil dicht bij inwoners en bedrijven blijven staan, echter niet langer primair vanuit een regie-rol maar meer vanuit een faciliterende rol. Het eigen initiatief, en de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en instanties betekent ook  ‘loslaten’ door de overheid. Een verantwoord vangnet blijft hier van belang op zowel het sociale (voorzieningen, uitkeringen) als het ruimtelijk domein (handhaving). Zaken als integriteit en integrale verantwoordelijkheid blijven het vertrekpunt in ons bestuurlijk handelen. Het afmaken, bestendigen en mogelijk uitbouwen van de OWO-samenwerking, met behoud van onze zelfstandigheid, is een belangrijk doel.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Regelmatig in overleg zijn met representatieve, maatschappelijke organisaties bij beleidsvoorbereidingen;
 • We gaan regelmatig op bedrijfsbezoek;
 • We organiseren jaarlijks twee ondernemingsavonden;
 • We stimuleren initiatieven uit de samenleving als deze gericht zijn op innovatie (voorbeelden: zonne-energie, biobased, chauffeurloos vervoer, etc.);
 • We positioneren en profileren Ooststellingwerf (voorbeeld: promotie films);
 • We trekken waar mogelijk samen op met de OWO-partners richting externe (overheids-) partners;
 • Continueren van de samenwerkende OWO-eenheden (in Wolvega, Gorredijk en Oosterwolde) en het bouwen van de Backoffice Sociaal Domein.

Wat merkt de inwoner ervan?

 • Inwoners en organisaties betrekken we actief bij de voorbereiding en uitvoering van plannen in hun omgeving. Beschikbaarheid en betaalbaarheid van gemeentelijke dienstverlening;
 • De lopende OWO agenda zal niet ten koste gaan van de dienstverlening aan de inwoner.

Wat mag het kosten?

De lopende OWO-agenda wordt afgemaakt in 2017 met de bouw van de Backoffice Sociaal Domein en het bestendigen van de andere OWO-eenheden. Hiervoor zijn in 2017 eenmalig aanvullende middelen nodig.

Beleidskaders

Strategische samenwerking OWO-gemeenten (2012)
Bestuursovereenkomst OWO (2014)

Rapportage evaluatie OWO-samenwerking (2015)
Visiedocument Ooststellingwerf (2016)

Thema: Organisatie gebiedsteams

Wat willen we bereiken?

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor meer taken in het sociale domein. De dienstverlening van deze taken vanuit de WMO, de Participatiewet en de Jeugdwet vindt plaats in de Gebiedsteams. De gebiedsteammedewerkers werken vanuit een integrale aanpak aan de ondersteuningsvraag van de klant. Zij bieden toegang tot zorg, lichte ondersteuning en regievoering (één gezin, één plan, één contactpersoon) bij complexe vraagstukken op de terreinen wonen, welzijn, zorg, werk & inkomen en jeugd & gezin. Onze activiteiten en inspanningen zijn erop gericht de zelfredzaamheid, participatie en zelfbewustzijn van (jong)volwassenen te versterken en ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk thuis te  wonen. We stellen inwoners en jeugdigen in het bijzonder in staat vanuit hun eigen kracht het leven positief in te vullen, zelfstandig en/of samen met hun omgeving. De gemeente biedt, via de gebiedsteams, een vangnet als dit niet lukt.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bouwen ook in  2016/2017 en verder aan een vergaand verzelfstandigde organisatie dichtbij de samenleving die toegerust is op deze maatschappelijke en wettelijke taken. De Gebiedsteams werken autonoom en onafhankelijk. We doen dit met slimme, toegankelijke processen en diensten. We investeren in de benodigde capaciteit, kennis en kunde van onze gebiedsteammedewerkers. We leggen steeds meer en kwalitatief betere netwerkcontacten met de formele en informele organisaties en samenwerkingsverbanden in de samenleving. We richten ons op preventie. We geloven in de kracht en effectieve werking van vroegsignalering en het keukentafelgesprek. We kennen de wijk en zijn herkenbaar in de wijk. De gebiedsteams zijn “gebiedsgericht” georganiseerd, te weten team Haulerwijk, team Appelscha en team Oosterwolde en werken eind 2017 integraal. Eind 2017 rapporteren we aan u hoe de ontwikkeling van de organisatie verloopt en welke vervolgstappen gezet kunnen worden.

Wat merkt de inwoner ervan?

Ons gebiedsteam is persoonlijk toegankelijk, professioneel en op de klant gericht. Bij het eerste contact koppelen we de klant aan een eigen gebiedsteammedewerker die regie houdt op al zijn/haar ondersteuningsvragen. De gebiedsteammedewerker betrekt indien nodig specialistische kennis van gebiedsteamcollega’s of van experts daarbuiten. Hierin gaan we zorgvuldig om met de privacy van de klant. We leggen afspraken vast in een door de klant ondertekend maatwerkplan en indiceren noodzakelijke voorzieningen in een beschikking.

Wat mag het kosten?

Het budget voor de organisatie van de gebiedsteams is onderbouwd door een door u vastgesteld financieel kader. Dit kader is gebaseerd op (o.a. zorgconsumptie) gegevens uit 2014 en aannames over het effect van de integrale aanpak. Het jaar 2015 is een opstart jaar geweest waarin nog veel onduidelijk was. Veel aandacht is gegaan naar de (financiële) uitwisseling van gegevens van ketenpartijen (w.o SVB), zorg inkoopprocessen, overdracht van jeugddossiers en herindicering. De uitgangspunten van het financieel kader zijn voor 2016 ongewijzigd overgenomen. Langzaamaan wordt duidelijker wat de organisatie van de 3D’s aan capaciteit, kennis en kunde vraagt en ontstaat er een wat stabieler situatie en inzicht in het reguliere takenpakket van de gebiedsteams. Een bijstelling van de financiële uitgangspunten naar een reëlere inschatting van de kosten is nu nog jaarlijks noodzakelijk. De organisatie wijzigt nog steeds: de taakomvang agv de daadwerkelijke zorgconsumptie, het tijdsbeslag voor integrale gesprekken, de grotere complexiteit van vraagstukken waren in 2014 onvoldoende bekend. Ook de ondersteuning van de gebiedsteammedewerkers in hun transformatie opgaaf vraagt meer aandacht. Door de bouwopdracht van de projectdirecteur wordt in 2017 ook duidelijker welke overige kosten met de interne verzelfstandiging gemoeid zijn. In 2016 en 2017 vraagt dit nog een extra projectmatiger inspanning, waarvoor incidentele middelen nodig zijn. Na 2017 is een meer helder beeld te verwachten van de totale exploitatie kosten van een vergaand intern verzelfstandigd integraal handelend gebiedsteam. De kosten voor zorg worden door de beleidsafdeling gemonitord en zijn kaderstellend voor het Gebiedsteam.  

Beleidskaders

3D’s contourennotitie Gebiedsteams (juli 2014)
Financieel kader sociaal domein (begroting 2016-2019)
Raadsbesluit inzake Businesscase Verzelfstandiging Gebiedsteams (november 2015)

Thema: Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

We verbeteren onze dienstverlening op drie punten. Ten eerste bieden we steeds meer producten en diensten digitaal aan naast de gebruikelijke dienstverlening die de inwoner nu al van de gemeente gewend is.  Daarnaast bieden we snellere service, waarbij de wachttijden worden verkort en de kwaliteit wordt verbeterd. Tot slot verbeteren we de kwaliteit en de zoekfunctie op de website. Voor onze inwoners behouden we het persoonlijk contact en het gevoel van welkom wat u van ons gewend bent.

Wat gaan we daarvoor doen?

We ontwikkelen de dienstverlening op kwaliteit. In 2016 heeft de gemeenteraad de herijkte visie op de dienstverlening vastgesteld. Deze visie is de basis voor de vervolgstappen.

 • Online dienstverlening: We breiden onze digitale dienstverlening steeds verder uit. Inwoners kunnen steeds meer zaken online regelen. We zorgen ervoor dat de persoonlijke gegevens goed beschermd zijn. We bieden meer informatie aan via mijnooststellingwerf.nl en mijnoverheid.nl. Digitale formulieren zijn eenvoudig en er wordt niet gevraagd naar informatie waarover de gemeente al beschikt.
 • Medewerkers: We faciliteren onze medewerkers om hun werk goed en snel te kunnen doen. Medewerkers volgen (interne) trainingen, werkprocessen worden regelmatig getoetst en de afdeling ICT zorgt ervoor dat systemen goed werken. De aanwezigheid en de  dienstbaarheid  van de medewerkers is voldoende om aan de snelle (digitale) service te kunnen voldoen. De medewerkers van het team dienstverlening beschikken over voldoende informatie om de inwoners te kunnen helpen of weten waar zij deze informatie vandaan kunnen halen. Medewerkers weten welke informatie ze wel en welke informatie ze niet mogen verschaffen.
 • Nieuwe media: We sluiten aan bij ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media wanneer het past binnen onze visie op dienstverlening.

Wat merkt de inwoner ervan?

Onze dienstverlening is toegankelijk, professioneel en op de klant gericht.

 • Toegankelijk (Open): We werken vanuit vertrouwen. We staan open voor (nieuwe) ideeën van inwoners en ondernemers. We werken vraagstukgericht en bieden waar mogelijk maatwerk.
 • Professioneel (Zakelijk): Het is duidelijk welke normen de gemeente hanteert en de gemeente is hierop aanspreekbaar. De medewerkers laten ondernemend vakmanschap zien in het werk wat ze uitvoeren.  
 • Op de klant gericht (Betrokken): De meeste vragen handelen we in het eerste contact naar tevredenheid af. We vragen aan de klant geen informatie die hij al eens heeft aangeleverd. We luisteren naar de behoefte van de klant en zijn duidelijk in de mogelijkheden die er zijn.

Wat mag het kosten?

De dekking van de activiteiten en ontwikkelingen vindt plaats uit ter beschikking gestelde middelen voor het Meerjarenonderhoud- en investeringsplan ICT/Dienstverlening.

Beleidskaders

Kwaliteitshandvest Gemeentelijke Dienstverlening (april 2013)
Herijking Visie Dienstverlening (maart 2016)

Meerjarenonderhoud- en investeringsplan ICT/Dienstverlening (financieel kader vastgesteld november 2013)

Thema: Financiën

Wat willen we bereiken?

De huidige financiële positie blijvend borgen en verstevigen. Daarnaast grip houden op ontwikkelingen om over voldoende middelen te beschikken voor de vraagstukken in het sociale en ruimtelijke domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

 • Belastingen verhogen we daar waar nodig trendmatig;
 • We gaan verder met het structureel verminderen van de schuldpositie;
 • De legestarieven voor producten houden we kostendekkend, de legestarieven van de omgevingsvergunningen stellen we voorlopig vast op 75% kostendekking;
 • We presenteren een reële begroting;
 • We presenteren financiële documenten en rapportages op een heldere en transparante manier.

Wat merkt de inwoner ervan?

 • Transparante financiële huishouding van de gemeente;
 • Een kasboek met “zwarte cijfers” ook op de lange termijn;
 • Geen onnodige lasten verhoging;
 • Betaalbare gemeentelijke producten en diensten.

Wat mag het kosten?

In deze kaderbrief staan voorstellen om in totaal € 5,7 miljoen eenmalig te besteden. Dit besteden we aan lastenverlichting voor de inwoners en aan andere eenmalige bestedingen die de gemeente ten goede komen (zie hoofdstuk 2). Deze bestedingen hebben een incidenteel karakter, zonder structurele kosten en verstoren niet de goede structurele financiële positie van de gemeente.

Beleidskaders

Financiële verordening - artikel 212 Gemeentewet (december 2005, gewijzigd 2008 en 2010)
Controleverordening - artikel 2013 Gemeentewet (november 2003)

Doelmatigheidsverordening - artikel 213a Gemeentewet (november 2003)
Treasurystatuut (februari 2008)

Diverse belastingverordeningen
Financiële Kaders (jaarlijkse vaststelling in de kaderbrief)