Welzijn en Educatie

Wij willen bereiken dat alle jongeren zich ontwikkelen tot zelfstandige actieve en betrokken inwoners die op een eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij. Het doel is dat jongeren het onderwijs met een Startkwalificatie verlaten, zodat zij een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Jongeren die zonder Startkwalificatie de school verlaten wordt een passend traject aangeboden.

Daarnaast richten we ons op kunst en cultuur. Dit is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Het levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf. Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is een kans voor onze gemeente, en daarom faciliteren en stimuleren we activiteiten en initiatieven die hiermee samenhangen.

Thema: Kunst & Cultuur

Wat willen we bereiken?

Lokale kunst, cultuur en cultureel erfgoed zorgen voor een levendige, culturele gemeente. We voeren een cultuurbeleid dat erop gericht is jong en oud in contact te brengen (en te houden) met kunst en cultuur. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon- en verblijfklimaat in Ooststellingwerf. Het belang van cultuur voor de samenleving is dat het mensen ontwikkelt  én verbindt. Iedereen krijgt de kans en gelegenheid te participeren.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 is een kans voor kunst & cultuur in onze gemeente en voor de sector recreatie & toerisme. We faciliteren en stimuleren activiteiten en initiatieven die hiermee samenhangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We richten ons op de volgende activiteiten:

  • onderhoud van bestaande kunstwerken;
  • ondersteuning van activiteiten voor Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018;
  • het stimuleren van netwerken;
  • stimuleren van activiteiten en culturele initiatieven voor jongeren;
  • het cultureel ondernemerschap bevorderen.

Het is geen gemeentelijke taak uitvoerend bezig te zijn en zelf culturele activiteiten te organiseren, noch zich bezig te houden met de operationele inhoud ervan. Dat is aan het culturele veld zelf en daarin hebben we vertrouwen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Kunst en cultuur is voor alle lagen van de bevolking toegankelijk. Een veelzijdig aanbod van kunst en cultuur is een stimulans voor de economie. In het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad zal het aanbod toenemen. Vooral de werkgelegenheid in de toeristische sector heeft hier baat bij.

Wat mag het kosten?

Het huidige financieel kader voor kunst en cultuur is bepalend. Vanaf 2015 wordt jaarlijks tot en met 2017 € 10.000 extra voor Kunst en Cultuur beschikbaar gesteld (Coalitieakkoord 2014-2018). Voor de ondersteuning van de activiteiten in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is een bedrag van € 25.000 beschikbaar.

Beleidskaders

Het kunst- en cultuurbeleid 2013-2016 (december 2012)

Thema: Onderwijs

Algemeen

Wat willen we bereiken?

Alle jongeren ontwikkelen zich tot zelfstandige, actieve en betrokken inwoners die op een eigen manier een bijdrage leveren aan de maatschappij.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden optimale ontwikkelingskansen door een doorlopende leerlijn tot en met een goede start op de arbeidsmarkt. We geven kinderen en jongeren goede ondersteuning en extra zorg voor de groep die dat nodig heeft. Dit doen we op de volgende manier:

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Alle kinderen die dat nodig hebben krijgen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aangeboden. We streven naar een bereik van 100%. Het peuterspeelzaalwerk, de kinderopvang en het basisonderwijs werken nauw samen. Daardoor is er een doorgaande lijn van Voorschoolse Educatie (in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven) naar Vroegschoolse Educatie (in groep 1 en 2).

Niet op alle peuterspeelzalen kan VVE worden aangeboden. De harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang biedt hiervoor meer mogelijkheden. Uiterlijk 1 januari 2017 zijn de peuterspeelzalen omgevormd tot peuterspeelgroepen. Alle groepen zijn dan bezet met tenminste twee gekwalificeerde beroepskrachten.

Brede Schoolontwikkeling
De basis voor de Brede School is een netwerk tussen partijen in en om de school. Dit netwerk is gebaseerd op samenwerking. Alle betrokkenen in het netwerk besteden aandacht aan het cognitief leren en zeker ook aan het sociaal-emotioneel leren van het kind. Daarnaast verzorgt de Brede School naschoolse activiteiten. Die zijn belangrijk voor de binding van de Brede School met het dorp of de wijk.

In Oosterwolde is in maart 2016 een Integraal Kindcentrum (IKC) in gebruik genomen. Een IKC is een voorziening waar kinderen komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten. Een IKC vertrekt vanuit het kind en de vraag wat dat kind nodig heeft.

Voorkomen voortijdig schoolverlaten
Iedere jongere haalt een Startkwalificatie. Is dit niet haalbaar, dan wordt een passend traject aangeboden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de inzet van hulpverlening of begeleiding richting arbeidsmarkt met een opleidingscomponent.

Wat merkt de inwoner ervan?

Jongeren verlaten het onderwijs met een Startkwalificatie. Daardoor hebben zij een sterke positie op de arbeidsmarkt. Jongeren die zonder Startkwalificatie de school verlaten, wordt een passend traject aangeboden.

Wat mag het kosten?

Naast de uitkering van het Rijk worden gemeentelijke middelen ingezet. Voor 2017 zijn de middelen van het Rijk gelijk aan 2016. De beschikbare middelen blijven bepalend.

Beleidskaders

Beleidsnota peuterspeelzaalwerk  ‘Een goed begin is het halve werk’ (augustus 2010)
Toekomstvisie van het Basisonderwijs in Ooststellingwerf (december 2013)

Huisvesting

Wat willen we bereiken?

Het handhaven van de kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs, binnen de (financiële) kaders van het Rijk.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven werken aan de bewustwording van alle betrokkenen over het kleiner worden van het aantal scholen en proberen tegenstellingen te overbruggen. Conform de notitie  ‘Toekomstvisie van het basisonderwijs Ooststellingwerf’ zijn de schoolbesturen, op basis van demografische ontwikkelingen, leidend met betrekking tot de toekomstige scholenverdeling in de gemeente.

Wat merkt de inwoner ervan?

De kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van het onderwijs in de gemeente blijft op peil.

Wat mag het kosten?

Het stimuleren van samenwerken tussen gemeente, schoolbesturen en ouders betalen we uit de reguliere budgetten.

Beleidskaders

Toekomstvisie van het Basisonderwijs in Ooststellingwerf (december 2013)

Thema: Sport

Algemeen

Wat willen we bereiken?

Gezondere inwoners en ook het terugdringen van eenzaamheid door meer mensen te laten sporten. De kwaliteit van bewegingslessen op basisscholen verhogen. Er is een breed aanbod van tussen- en naschoolse sport- en beweegactiviteiten. De verenigingen hebben voldoende geschoolde vrijwilligers. Sport maakt onderdeel uit van een integrale benadering op het gebied van o.a. gezondheid en armoedebestrijding.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben in 2013 buurtsportcoaches aangesteld. Zij zijn in dienst bij Stichting Scala. Zij voeren projecten uit om bovengenoemde doelstellingen te realiseren. Zij werken samen met sportverenigingen, scholen, bewonerscommissies en plaatselijke belangen. Het project loopt door tot en met 2016. In 2016 bieden we u een nieuw sportbeleid aan.

Wat merkt de inwoner ervan?

Inwoners actief benaderen en stimuleren om meer te bewegen en te sporten. Het aanbod aan sport- en beweegactiviteiten is groter geworden.

Wat mag het kosten?

De gemeentelijke bijdrage is € 30.000. Daarnaast ontvangen we van het Rijk een bijdrage van € 92.400 voor 2017 en 2018.

Beleidskaders

Kadernota Sport en Bewegen 2009-2015 (mei 2009)
Uitvoeringsnota sport en bewegen 2010-2015

Gemeentelijk gezondheidsbeleid 2013-2016 (december 2013)
Lokaal Jeugdbeleid 2014-2017

Accommodaties

Wat willen we bereiken?

In juni 2015 is de Visie Sportaccommodaties 2015-2030 vastgesteld. Deze visie voeren we in 2016 en volgende jaren uit.

Wat gaan we daarvoor doen?

We houden, bij voldoende draagvlak, de gemeentelijke accommodaties in stand.  

Wat merkt de inwoner ervan?

Toekomstbestendige sportvoorzieningen op een aanvaardbare afstand.

Wat mag het kosten?

De huidige budgetten zijn leidend.

Beleidskaders

Analyse Sportaccommodaties in Ooststellingwerf (november 2014)
Visie Sportaccommodaties in Ooststellingwerf 2015-2030 (juni 2015)

Thema: Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente hebben we de volgende speerpunten:

  • Het percentage mensen met overgewicht naar 45% terugbrengen
  • Het percentage schoolgaande kinderen met overgewicht mag maximaal 5% zijn
  • Het alcoholgebruik bij 13-18 jarigen moet dalen naar het Friese gemiddelde van maximaal 32% en het cannabisgebruik naar maximaal 8%
  • Onze inwoners voelen zich niet eenzaam

Wat gaan we daarvoor doen?

Deze speerpunten pakken we op binnen verschillende beleidsterreinen (o.a. sport en jeugdbeleid).  Daarnaast nemen we een aanvullend pakket voor de jeugdgezondheidszorg af. Dit pakket omvat de versterking van de vaardigheden voor het ouderschap, opvoedondersteuning, toeleiding naar de Voor- en Vroegschoolse Educatie. De leerlingen van het middelbaar onderwijs bieden we preventielessen aan. Deze hebben als doel de versterking van de sociale weerbaarheid en het zelf maken van keuzes.

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoners van Ooststellingwerf zijn gezonder en minder inwoners voelen zich eenzaam.

Wat mag het kosten?

Voor de preventielessen is jaarlijks een budget van  € 20.000 beschikbaar. We nemen deel aan de GR VeiligheidsRegio Fryslân (VRF) voor de onderdelen Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en GGD.

Beleidskaders

Gemeentelijk Gezondheidsbeleid 2013-2016 (december 2013)