Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

Als gemeente hebben we een aantal doelstellingen op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkelingen. We hebben de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren, zodat het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector toeneemt. Daarnaast willen we in 2030 een CO2 neutrale gemeente zijn, hiervoor voeren we diverse projecten uit. Ook willen we in 2020 75% van ons afval hergebruiken. Hiervoor stellen we samen met OMRIN een plan van aanpak op.

In 2018 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de gemeente op te stellen ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijk opgaven (demografische krimp, voldoende woningaanbod, leegstand winkels). Voor de invoering van de omgevingswet stellen we een implementatieplan op.

Thema: Economische Ontwikkeling

Recreatie en Toerisme

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft de ambitie om Appelscha binnen 10 jaar in de top 10 van de nationale toeristische attracties te positioneren (deze ambitie vindt plaats onder het strategisch project Masterplan Appelscha, zie thema 4.2). Het werkgelegenheidsaandeel van de toeristische sector zal de komende 10 jaar toenemen van 13% naar 20%.

Wat gaan we daarvoor doen?

Als onderbouwing van het Masterplan Appelscha wordt de  Toeristische Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek (2005) herzien. We leggen elk jaar voldoende bedrijfsbezoeken af om goed in te weten wat er speelt bij de recreatie-ondernemers. Verder stimuleert de gemeente het netwerken van ondernemers. Het delen van kennis, innovatie en contacten met het onderwijs zijn daarbij belangrijk. Samen met het Recreatieschap Drenthe worden verschillende projecten uitgevoerd. Dit gebeurt ook in het kader van de Streekagenda.

Wat merkt de inwoner ervan?

Het is zichtbaar dat het aantal toeristen toeneemt. Onze inwoners hebben recreatieve mogelijkheden van goede kwaliteit. Door economische groei komen er meer banen in de recreatieve en toeristische sector. De werkgelegenheid neemt toe in deze sector.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van de Streekagenda is € 50.000 beschikbaar. Daarnaast zijn budgetten beschikbaar voor het VTRBO € 25.000 (bijdrage VTRBO, Tourist Info Drenthe en de regiomarketingorganisatie), Toeristisch beleid € 57.000 (waaronder bijdrage aan Recreatieschap Drenthe) en de Turfroute € 43.000 (instandhouding, brugbediening en afvalcontainers). Binnen de gemeenschappelijke regeling wordt een extra bijdrage gevraagd voor de instandhouding van recreatieve voorzieningen SBB. Deze bijdrage is structureel € 7.500 voor 3 jaar plus een inzet van uren via het dorpenbudget.

Beleidskaders

Toeristische Marketingvisie Appelscha en de Boerestreek (2005)
Bijlage 2 Productaanbod in Appelscha

Bijlage 3 SWOT Appelscha
Bijlage 4 Longlist bij rapport

Bijlage 5 Shortlist bij rapport
Ontwikkelagenda Appelscha en omstreken 2008-2013 (2008)

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)

Biobased Economy

Wat willen we bereiken?

Het aanjagen van de transitie naar een Biobased Economy. Hiervoor bedrijven, instellingen en maatschappelijke partners inspireren en motiveren door het vormgeven van een visie en strategie. Uiteindelijk met diverse partijen concrete projecten faciliteren en initiëren om zodoende geleidelijk de transitie te bewerkstelligen naar een economie die meer biobased en/of circulair van aard is. De focus ligt  daarbij op de voor onze gemeente meest belangrijke sectoren agro / food, bouw en recreatie & toerisme.

Wat gaan we daarvoor doen?

De beleidsvisie  Biobased Economy is vastgesteld. Deze visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma met een looptijd van vier jaar. In samenwerking met de Streekagenda ZO Fryslân zijn 3 innovatieve pilots in uitvoering, gespreid over ZO Fryslân, en gericht op de doelgroep MKB+. Dit heeft al geleid tot samenwerking met onderwijs en onderzoeksinstellingen. De ervaringen met de pilots leiden medio 2016 tot een handboek of document met aanbevelingen voor regelgeving en beleid. Hiermee kunnen gemeenten het MKB maximaal faciliteren richting de kansen van een BBE. De website bouwen we verder uit voor netwerkcontacten tussen bedrijven over innovatie en samenwerking.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en netwerken. Ondernemers en inwoners ervaren ruimte voor nieuwe initiatieven met een duurzaam karakter. Er ontstaat nieuwe werkgelegenheid.

Wat mag het kosten?

Voor het uitvoeringsprogramma zijn nog geen financiele middelen beschikbaar.

Beleidskaders

Structuurvisie Ooststellingwerf 2010-2020-2030 (2009)
Milieubeleidsplan/projectvoorstel Leren voor Duurzame Ontwikkeling (2010)
Roadmap NOM: De biobased economy in Noord – Nederland (2011)

Innovatiecontract BBE, topsectorenbeleid (2011)
Innovating for sustainable growth a bioeconomy for Europe (2012)

Structuurvisie Ecomunitypark 2012 - 2022 (2012)
The Biobased economy in the Northeast – Netherlands (2013)

Beleidsvisie biobased economy Ooststellingwerf (2016)

Werkgelegenheid

Wat willen we bereiken?

We bieden, binnen de wettelijke kaders, optimale ruimte voor ondernemers. We willen uitbreiding van werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in de gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

We optimaliseren de samenwerking met het bestaande bedrijfsleven door de bestaande netwerken en contacten verder uit te diepen en te intensiveren. Hiervoor organiseren we minimaal twee keer per jaar ondernemersbijeenkomsten. We zetten ons in om knelpunten in bedrijfsontwikkeling en fysieke omgeving zo adequaat mogelijk op te lossen. Vestiging en uitbreiding van bedrijven vindt plaats op bestaande bedrijventerreinen, waarbij we zoeken naar een maximale benutting van de beleidsruimte. Op het bedrijventerrein Ecomunity Park is ruimte voor bedrijven met een specifiek, op duurzaamheid gericht karakter. We ondersteunen deze particuliere ontwikkeling in acquisitie en fondsenwerving.

We zetten ons in om samen met het bedrijfsleven de werkzoekenden uit de eigen gemeente weer in te zetten in het arbeidsproces. Daarbij wordt meer aandacht besteed aan de speciale doelgroepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. We willen een bemiddelende en stimulerende rol spelen in de samenwerking tussen bedrijven onderling en onderwijsinstellingen, zoals bij de vestiging van een lokaliteit voor onderwijs, startende ondernemers en ZZP-ers. We vervolgen het Koploperproject.

In het project Venekoten-Centrum (zie thema 4.1) verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum en vergroten we de parkeervoorzieningen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Ondernemers hebben voldoende ontwikkelingsmogelijkheden. Inwoners hebben meer kans op een baan. De werkloosheid onder onze inwoners neemt af.

Wat mag het kosten?

Het huidige budget economische aangelegenheden is  € 20.000.

Beleidskaders

Visie Economie Ooststellingwerf 2008 (maart 2008)
Plan van aanpak Visie Economie Ooststellingwerf 2008 (oktober 2008)

Thema: Openbare ruimte - Verkeer en wegen

Wat willen we bereiken?

Goed onderhouden en veilige wegen voor onze inwoners en andere verkeersdeelnemers. Verkeersveilige en aantrekkelijke routes voor fietsers zodat de veiligheid wordt verbeterd, het fietsgebruik wordt gestimuleerd en het toerisme versterkt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wegen: In 2015 zijn alle gemeentelijke wegen geïnspecteerd. Op basis van de inspectiegegevens is door het beheersysteem een basisplanning opgesteld. Aan die planning is een budgetraming gekoppeld. Dit is de meerjarenonderhoudsplanning (MOP) wegen 2017-2021. Binnenkort ontvangt u hierover een mededeling.

Fietsroutes: We zijn van plan om de volgende fietsroutes aan te leggen en/of te verbeteren:

  • Boelenkamp-Duistereweg (Oosterwolde)
  • De Pegge (Oosterwolde-Donkerbroek)
  • Meester Lokstraat-Compagnonsveld (Ravenswoud)
  • Meester van der Meistraat-Scheidingsweg (Haulerwijk)
  • Meester Lokstraat-Ravenswoud (Appelscha-Ravenswoud)
  • Tilgrupsweg (Appelscha)

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner merkt dat er op meerdere locaties aan de weg wordt gewerkt en dat de kwaliteit van de betreffende wegen en fietspaden/-routes wordt verbeterd. Goede en veilige fietsverbindingen voor zowel de inwoners als toeristen.

Wat mag het kosten?

Om een inhaalslag te maken willen we eenmalig € 650.000 inzetten om in 2017 en 2018 te besteden. De fietsroutes zijn ingediend bij de provincie voor een provinciale bijdrage. Als er duidelijkheid is van de provincie over toekenning, kan tot uitvoering worden overgegaan. Onze eigen bijdrage dekken we uit het budget recreatieve voorzieningen.

Beleidskaders

Gemeentelijk verkeer- en vervoerplan 2013-2018 (april 2013)
Beleidsnotitie ‘uitgangspunten recreatieve fietspaden’ (B&W 2005)

MOP wegen 2014-2018 (B&W 2014)

Thema: Milieu

Milieubeleidsplan

Wat willen we bereiken?

We zijn in 2030 een duurzame CO2 neutrale gemeente.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan samenwerken met de inwoners en het bedrijfsleven om de doelstelling te halen. We gaan de volgende projecten uitvoeren: energiebesparing in de gemeente, beperking van afval en het scheiden van afval, duurzame energie, kwaliteitsverbetering van de leefomgeving en communicatie (educatie). We leggen daarbij het accent op projecten waar de inwoner direct bij betrokken is en met een direct waarneembaar positief effect op het milieu. In nauwe samenwerking met de provincie onderzoeken we de mogelijkheden voor kleinschalige windenergie in Ooststellingwerf en de mogelijkheden van zogenaamde zonneweides. We gaan de haalbaarheid onderzoeken van een (revolverend) fonds waaruit we projecten en/of initiatieven kunnen financieren. In 2016 stellen we een update van het huidige milieubeleidsplan vast.

Wat merkt de inwoner ervan?

Onze inwoners merken dat de leefomgeving steeds schoner wordt. Daarnaast wordt het aanbod van milieuprojecten steeds breder en meer laagdrempelig, zodat de inwoners meer mogelijkheden krijgen om hun bijdrage aan een schonere leefomgeving te leveren. Ook is samen met alle Friese gemeenten een digitaal duurzaam bouwloket ingericht. Hier kunnen bedrijven en inwoners terecht met al hun vragen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie. In 2016 zal hier via communicatie extra aandacht aan worden gegeven.

Wat mag het kosten?

Vanuit de Slok-gelden/Milieubeleidsplan is € 98.500 beschikbaar voor de uitvoering van projecten in 2016 en volgende jaren. Het betreft projecten als vervolg op het project “goed voorbeeld doet goed volgen”, “stookt u voor uw buren?” en het koploperproject. Vanuit het Afvalfonds is tot en met 2022 extra geld beschikbaar voor het uitvoeren van projecten extra aanpak zwerfafval.  

Beleidskaders

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016 (mei 2010)

Afval

Wat willen we bereiken?

Uiterlijk in 2020 hergebruiken we 75% van ons afval. We sluiten ons aan bij de VANG doelstellingen van het Rijk (VANG = Van Afval Naar Grondstof).

Wat gaan we daarvoor doen?

Samen met OMRIN stellen we een plan van aanpak op om in de provincie Fryslân de VANG doelstelling al in 2018 te bereiken. We willen dat het afval nog beter gescheiden wordt ingezameld. We plaatsen waar mogelijk ondergrondse containers. Onze afvalverwerker Omrin wil de Kringlopen zoveel mogelijk sluiten en zal de ver- en bewerking van het restafval steeds verder optimaliseren. Met de gemeenten Heerenveen en Opsterland en Omrin onderzoeken we de komende jaren of en wanneer de inzamelmethode, zoals in de proef ‘Zuiver inzamelen’ in Donkerbroek, over de gehele gemeente kan worden uitgerold. Voor de aanpak zwerfafval is een beleids- en uitvoeringsplan 2014-2022 opgesteld. Met dit plan wordt vooral ingezet op gedragsbeinvloeding en participatie. Jaarlijks wordt een aantal projecten met o.a. deze thema’s uitgevoerd.  We voegen een educatief lesprogramma voor buitenschoolse opvang, basisscholen en voortgezet onderwijs toe. In 2016 wordt gestart met een provincie brede campagne ‘herpositionering’ restafvalcontainer. Met de campagne wordt vooral ingezet op bewustwording.

Wat merkt de inwoner ervan?

De genoemde projecten moeten leiden tot minder afval dat beter is gescheiden. Dit heeft een positieve doorwerking op de afvalstoffenheffing.

Wat mag het kosten?

De kosten worden verwerkt in de afvalstoffenheffing.

Beleidskaders

Milieubeleidsplan Ooststellingwerf 2010-2016 (mei 2010)

Thema: Bouwen & Wonen

Gebiedsagenda's

Wat willen we bereiken?

Het behouden en ontwikkelen van de leefbaarheid in de dorpen. Een goede verdeling van de maatschappelijke voorzieningen in onze gemeente, anticiperend op de demografische ontwikkelingen en de behoefte in de vier regio’s. De verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid vanuit de lokale gemeenschappen versterken.

Wat gaan we daarvoor doen?

We blijven inzetten op bewustwording van de gevolgen van bevolkingskrimp, ontgroening en vergrijzing. De gemeente blijft in gesprek met de vertegenwoordigers uit de vier regio’s over de 10 thema’s van de regio agenda’s en de wijze van uitvoering. Elk thema kent zijn eigen spelers en speelveld. We doen een beroep op de zelfwerkzaamheid vanuit de gemeenschap.

Wat merkt de inwoner ervan?

Het voorzieningenniveau en leefbaarheid in de gebieden blijft ook in de toekomst in stand.

Wat mag het kosten?

De kosten worden gedekt uit de reguliere budgetten (€ 65.000 dorpsbudgetten (€ 40.000 structureel en € 25.000 incidenteel 2014 t/m 2017) en € 40.000 Caparis (= 1.600 uur).

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030; Ooststellingwerf (september 2009)
Notitie “Platteland aan zet” (kaders gebiedsuitwerkingen) (januari 2012)
Notitie “Voortgang pilot dorpsagenda’s/gebiedsagenda’s” (voorjaar 2012)

Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Onze inwoners wonen in een huur- of koopwoning die past bij hun financiele situatie, gezinssamenstelling of zorgbehoefte, die energieneutraal is en digitaal ontsloten is. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor onze huidige en toekomstige inwoners.

Wat gaan we daarvoor doen?

In mei 2016 is de nieuwe woonvisie vastgesteld. Op basis daarvan worden uitvoeringsagenda’s vastgesteld en actualiseren we jaarlijks de prestatieovereenkomsten met Actium en WoonFriesland. We leggen afspraken vast onder andere over: wonen, zorg, leefbaarheid, energie en duurzaamheid. Samen met betrokkenen gaan we de verschillende vraagstukken oppakken en tot uitvoering brengen. Hierbij gaat het niet alleen over de huurwoningen van de woningbouwcorporaties, maar ook over verduurzaming van particuliere woningen en de vraag wat er allemaal moet gebeuren om het mogelijk te maken dat onze inwoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Wat merkt de inwoner ervan?

Er zijn voldoende geschikte woningen voor onze inwoners.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoeringsagenda’s zijn geen financiële middelen beschikbaar.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Woonplan gemeente Ooststellingwerf 2011 – 2020 (mei 2011)
Prestatieovereenkomsten met woningbouwcorporaties Actium en WoonFriesland (juni 2012)

Omgevingswet - Bestemmingsplannen

Wat willen we bereiken?

We willen goed voorbereid zijn op de nieuwe Omgevingswet.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2018 wordt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet van kracht. De Omgevingswet biedt kansen om op een vernieuwende wijze een omgevingsvisie voor de Gemeente op te stellen ter vervanging van de huidige structuurvisie. De Omgevingswet biedt ook meer mogelijkheden voor gemeenten om op een praktische en flexibele manier oplossingen te vinden voor maatschappelijk opgaven (demografische krimp, voldoende woningaanbod, leegstand winkels). Voor de invoering van de omgevingswet stellen we een implementatieplan op. De raad, maar ook onze inwoners en ondernemers, betrekken we bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet.

Wat merkt de inwoner ervan?

Bij de implementatie betrekken we de inwoners en ondernemers. De vergunningsprocedures worden sneller en eenvoudiger. Inwoners en ondernemers worden meer betrokken bij de inrichting van de fysieke leefomgeving.

Wat mag het kosten?

Van de exacte kosten van dit grootschalige project is op dit moment nog geen reële inschatting te maken. Naar verwachting zullen we hiervoor over meerdere jaren financiële middelen beschikbaar moeten stellen. Bij de Programmabegroting 2017-2020 informeren we u verder.

Beleidskaders

Structuurvisie 2010-2020-2030 Ooststellingwerf (september 2009)
Vigerende Bestemmingsplannen en Beheersverordeningen.