Meerjarige lokale lastenverlichting 2017-2021

Het doorvoeren van een meerjarige lastenverlichting kost € 1,9 miljoen. Bij de uitwerking hebben we rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

  • de belastingdruk blijft de komende jaren minimaal gelijk, en wordt waar mogelijk verlaagd;
  • de lastenverlichting moet zo evenredig mogelijk verlaagd worden over alle huishoudens en eigenaren niet-woningen.

Op deze manier zorgen we voor directe lastenverlichting voor alle inwoners en bedrijven in onze gemeente. De belastingdruk gaat de komende jaren omlaag. We geven een impuls aan de koopkracht. We stellen voor de tarieven gebruikersdeel woningen en niet-woningen rioolheffing te verlagen met 15%, het vaste tarief afvalstoffenheffing gelijk houden op € 96 en het tarief lediging van GFT-afval constant te houden op € 1 per lediging.

Rioolheffing

De verlaging van de tarieven gebruikersdeel woningen en niet-woningen rioolheffing met 15% leidt tot een lagere opbrengst van € 245.000 per jaar. We stellen voor de tarieven voor de periode 2017 tot en met 2020 te verlagen. In totaal wordt € 980.000 onttrokken uit de algemene reserve.

Afvalstoffenheffing

Sinds 2015 is het vaste tarief afvalstoffenheffing per perceel € 96 en het tarief lediging van GFT-afval € 1 per lediging. Om uit te komen op deze tarieven is een jaarlijkse onttrekking uit de Egalisatiereserve reiniging van € 230.000 noodzakelijk. Op deze wijze komen we tot 100% kostendekking van alle baten en lasten in verband met inzameling van huishoudelijk afval. De stand van deze reserve ultimo 2016 is geraamd op € 497.000. In 2017 kan nog eens € 230.000 onttrokken worden. In de reserve resteert dan een bodembedrag van € 267.000 (minimumniveau).

Om voor een periode van 4 jaar (2018 tot en met 2021) het vaste tarief te bevriezen op € 96 en om de lediging gft constant te houden op € 1, is een storting nodig van € 920.000 (4 jaar x € 230.000). Daarom stellen we voor € 920.000 te storten in nieuw te vormen reserve Lastenverlichting afval en riolering. Dit bedrag kan onttrokken worden uit de algemene reserve.

Reserve Lastenverlichting afval en riolering

We stellen voor een nieuwe reserve Lastenverlichting afval en riolering in te stellen met ingang van 1 januari 2017. Deze reserve wordt gevoed door het bedrag van lastenverlichting voor de komende jaren. Daarnaast kan de Egalisatiereserve reiniging op gaan in deze nieuwe reserve. Het grote voordeel is dat via deze nieuwe reserve transparant de jaarlijkse uitname voor egalisatie van tarieven gemonitord kan worden.

Evaluatie lokale lastenverlichting

De voorgestelde lastenverlichting is tijdelijk (tot 2020/2021). Indien er geen geld meer beschikbaar is voor lastenverlichting, zullen de tarieven op enig moment weer uitkomen op het ‘oude’ niveau in verband met kostendekking. Grote fluctuaties (jo-jo-effect) zijn niet wenselijk. Daarom is het van belang een evaluatiemoment in te bouwen om de lastenverlichting te monitoren. Een natuurlijk moment kan zijn het jaar 2019. We zijn dan een paar jaar onderweg. In dat jaar wordt ook het GRP-rioleringen geëvalueerd. De uitkomsten kunnen mogelijk leiden tot aanpassing c.q. bijstelling van het beleid.