Openbare orde en Veiligheid

In gemeente Ooststellingwerf willen we wonen, werken en naar schoolgaan in een veilige en schone omgeving. Dit willen we samen met alle betrokken partijen realiseren. We werken samen met partners om risico’s te beheersen en samen coördineren we ook de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises.

De gemeente is sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren) is dit een nieuwe taak en daarom willen we de komende periode nadrukkelijker toezicht uitoefenen op de horecagelegenheden.

Thema: Openbare orde en veiligheid

Integrale veiligheid

Wat willen we bereiken?

Als aan inwoners wordt gevraagd wat ze belangrijk vinden, noemen zij naast de eigen gezondheid vaak het onderwerp veiligheid. Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is beleid dat alle velden bestrijkt, interne en externe partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid regelt. Daarom zetten we in op samenwerking met alle betrokken partijen om een veilige en prettige woon- leefomgeving te ontwikkelen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We moeten de beleidskaders voor de periode 2017-2021 bepalen. Op basis van het integraal veiligheidsbeleid wordt jaarlijks een uitvoeringskalender opgesteld. Hierin staan concrete acties en maatregelen, zoals preventie woninginbraken en overlast gevende jeugdgroepen, voor het betreffende jaar. Het realiseren van de prioriteiten en doelstellingen uit het Integraal veiligheidsbeleid is hierbij het uitgangspunt.

Wat merkt de inwoner ervan?

De (ervaren) veiligheid neemt toe.

Wat mag het kosten?

Voor de uitvoering van het Integraal veiligheidsbeleid is structureel een bedrag van € 42.000 beschikbaar.

Beleidskaders

Integraal veiligheidsbeleid 2017–2021 (in ontwikkeling)

Crisisbeheersing

Wat willen we bereiken?

We werken samen met interne- en externe partners om risico’s te beheersen en samen met de partners coördineren we de voorbereiding op hulpverlening bij incidenten en crises. De partners binnen de crisisbeheersing zijn met name de brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de gemeentelijke organisatie (sectie bevolkingszorg).

Wat gaan we daarvoor doen?

De gemeentelijke medewerkers die rol hebben in de crisisbeheersing krijgen trainingen en doen oefeningen. We zorgen dat de piketregeling goed is georganiseerd en houden het gemeentelijke crisisplan actueel.

Wat merkt de inwoner ervan?

In crisissituaties merken onze inwoners dat de crisisbeheersing goed en professioneel is geregeld. Onze inwoners worden goed opgevangen en de communicatie is helder.

Wat mag het kosten?

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling VeiligheidsRegio Fryslân (VRF) voor de onderdelen rampenbestrijding en crisisbeheersing. Voor de crisisbeheersing is structureel een bedrag van € 35.000 beschikbaar. Dit budget zetten we in om de gemeentelijke organisatie goed voor te bereiden op crisissituaties en calamiteiten.

Beleidskaders

Beleidsplan Crisisbeheersing 2015-2018

Thema: Handhaving

Wat willen we bereiken?

De gemeente verleent vergunningen voor diverse evenementen en activiteiten. We zetten Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in om toezicht te houden. Deze BOA’s letten onder andere ook op het zwerfafval, het toezicht op de drank en horecawet, de overlast van hondenpoep, het aanlijngebod van honden en het parkeren in de blauwe zone. De gemeente is sinds 2013 verantwoordelijk voor het toezicht op de drank- en horecawet. Voor de gemeentelijke BOA’s is dit een nieuwe taak en willen we de komende periode nadrukkelijker toezicht uitoefenen op de horecagelegenheden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We hebben een tweede gecertificeerde BOA aangesteld op basis van het coalitieakkoord. Hierdoor ontstaat extra capaciteit om toezicht te houden. De BOA heeft de mogelijkheid om een bestuurlijke strafbeschikking of een bestuurlijke boete uit te schrijven. We gaan de aantallen proces-verbalen, klachten goed monitoren.

Wat merkt de inwoner ervan?

De inwoner ziet vaker een BOA. Hierdoor neemt het veiligheidsgevoel toe. Het zwerfafval en dumpplaatsen van tuin- en grofvuil neemt af. Beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de blauwe zone neemt toe.

Wat mag het kosten?

De inzet van de extra BOA kost € 90.000. Deze middelen zijn gedekt uit de opbrengst precariogelden.

Beleidskaders

Jaarprogramma handhaving omgevingsrecht en leefomgeving 2016
Preventie en handhavingsplan alcohol 2015 – 2019