Nieuwe eenmalige bestedingen 2017-2020

Vanuit de Visie op Ooststellingwerf hebben we ambities geformuleerd. Zeker nu er eenmalige financiële ruimte is de komende jaren, is het zaak om focus te hebben. Onze focus richt zich op twee thema’s: werkgelegenheid en leefbaarheid. Beiden hebben drie pijlers. Ter ondersteuning van deze twee thema’s wordt een innovatieprogramma opgesteld. In deze paragraaf treft u per thema inhoudelijke voorstellen aan met betrekking tot de nieuwe eenmalige bestedingen van € 3,8 miljoen voor de periode 2017-2020.

Werkgelegenheid

Recreatie en Toerisme - Uitbreiding Masterplan Appelscha
Dit betreft een uitzetting van de gemeentelijke budgetten (het project draait nu vooral op provinciale subsidies) voor:

 • Structuurverbetering Appelscha: verbinding Boerestreek-Turfroute en aanleg haventje Appelscha;
 • Profilering Appelscha, uitwerking Masterplan Appelscha als recreatievisie met uitvoeringsprogramma (routestructuren, App’s, werkplaats, evenementen (coalitieakkoord)

Biobased Economy (BBE) – Uitvoering BBE
U hebt onlangs de visie Biobased Economy vastgesteld. Deze visie wordt uitgewerkt in een operationeel uitvoeringsprogramma met een looptijd van vier jaar, in de raad vast te stellen in juni 2016. Realisatie uitvoeringsprogramma (implementeren van het programma in een aantal concrete projecten, waaronder leerstoel).

Zorgeconomie – Ontwikkeling pilots zorgeconomie
Onze gemeente kent een rijke traditie als het gaat om zorg. Ook in de toekomst hebben we vertrouwen in onze inwoners en zorgaanbieders. De huidige tijd vraagt om nieuwe samenwerking: dichtbij mensen, een integrale aanpak, focus op preventie en het betaalbaar houden van de zorg. Samen met inwoners en zorgaanbieders willen we nieuwe vormen van zorg ontwikkelen: vrijwillige zorg gecombineerd met professionele inzet, intramurale zorg samen met ambulante zorg en wijkteams samengesteld uit verschillende partijen.

Leefbaarheid

Vastgoed en Kwaliteit leefomgeving – Uitvoering Woonvisie
De nieuwe Woonvisie heeft een andere structuur en opbouw dan de vorige Woonvisie. De Woonvisie is een kort verhaal waarin we onze visie op het woonvraagstuk beschrijven. In deze woonvisie omschrijven we de verschillende vraagstukken waarover we met betrokken partijen in overleg gaan. Per vraagstuk stellen we een aparte agenda op. Per agenda komt een aparte overlegstructuur, een plan van aanpak en we formuleren ook uitvoeringsprojecten/pilots.

 • Agenda vastgoed - Hoe kunnen we anticiperen op leegstand?
 • Agenda leefomgeving - Hoe houden we de kwaliteit van de wijken en dorpen in stand, zodat we aantrekkelijk blijven om te wonen?
 • Agenda duurzaamheid - Hoe krijgen we onze woningen (huur en koop) bijv. energieneutraal?
 • Agenda zorg - Wat is nodig om langer thuis te kunnen wonen?

Samenhang & Verbinding – Digitale dienstverlening

 • Bijdrage aansluiting breedband (€ maal aantal inwoners in het betreffende buitengebied). Het betreft hier 2.100 aansluitingen in de witte gebieden. We zijn in  overleg met de provincie Fryslân over het verkrijgen van subsidie. Door een subsidie van de gemeente worden de exploitatielasten verlaagd en daarmee het maandelijkse bedrag dat bij de 2.100 adressen in rekening wordt gebracht. Dit in het kader van de lastenverlichting voor de burger.
 • Digitale dienstverlening. Een aansluiting (technisch) mogelijk maken van iedere inwoner op breedband, biedt de gemeente (digitaal) de kans om bereikbaar te zijn met digitale dienstverlening voor alle burgers. Ook voor de burgers die verder weg wonen komt de gemeente zo dichterbij en vergroot de laagdrempeligheid. Een concreet project als de online begroting (2015) is daar een goed voorbeeld van. Met een extra push wordt het programma dienstverlening ondersteund met een aantal concrete projecten. Hierbij wordt gedacht aan het digitaliseren van dossiers, gebruik van sociale media en communicatie, verder digitale dienstverlening rondom bedrijfsvoering en burgerzaken.

Samenhang & Verbinding – Culturele Hoofdstad 2018

 • Opschaling Maderproject
 • Ondersteuning projecten Oldeberkoop en Oosterwolde

Kwaliteit leefomgeving – Implementatie nieuwe omgevingswet
In 2018/2019 wordt de nieuwe Omgevingswet van kracht. Deze nieuwe wet is de grootste verandering op het gebied van wetswijzigingen van de afgelopen decennia. Bestaande wetten zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- en herstelwet gaan allemaal op in de nieuwe Omgevingswet. Het hele stelsel van o.a. structuurvisie, bestemmingsplannen, waterhuishoudingsplannen, Algemene plaatselijke verordening, beheer en onderhoud etc. gaat op de kop. Naast de plannen en regelingen heeft het ook invloed op de organisatie, werkwijze, bestuurlijke afweging en afstemming met Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). De komende anderhalf jaar hebben we hard nodig om ons daarop voor te bereiden. Het implementatieprogramma omvat onder meer de volgende elementen:

 • Pilots
 • Omgevingsvisie (het verhaal van Ooststellingwerf/DNA)
 • Nieuwe beleidsstructuur
 • Milieubeleidsprogramma als onderdeel van de Omgevingsvisie (H 3.3.1 Milieu - Milieubeleidsplan)

Kwaliteit leefomgeving – Meerjarenonderhoudsplanning (MOP) Wegen
In 2015 zijn de wegen geïnspecteerd. Met behulp van deze uitkomsten is een nieuwe MOP opgesteld. Op basis van de nieuwe inzichten zijn meer wegen waar op korte termijn onderhoud noodzakelijk is. Echter het huidige onderhoudsbudget is hiervoor niet toereikend. Daarom is een selectie gemaakt van die wegen. Het gaat dan vooral om A-routes (strooiroutes), fietsroutes en de slechtste “overige wegen” buiten de bebouwde kom, de ruilverkavelingswegen. In 2018 houden we een inspectieronde en bepalen we opnieuw de stand van zaken.

Ondersteuning werkgelegenheid en leefbaarheid - Innovatieprogramma

 • Ontwikkeling innovatieprogramma en aansturing (extern). Profilering, conferentie, masterclasses, pilots en innovatieprojecten. Onder andere: opschaling chauffeurloos vervoer naar noordelijk project met de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe (N.B. dit jaar wordt een pilot gedraaid);
 • Ontwikkeling en implementatie organisatieontwikkeling (intern). Senioren-/jongerenbeleid, instroom/uitstroom, lerende organisatie, investeringen in externe netwerken.