Algemene uitgangspunten

Nieuw beleid

We stellen voor eenmalige begrotingsruimte van € 5,7 miljoen in te zetten voor de periode 2017-2020 als nieuw beleid. Het overige nieuw beleid beperken we tot het uitvoeren van wettelijke taken (binnen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt) en het doen vervangingsinvesteringen, mits noodzakelijk (zoals materieel bij de Buitendienst en automatisering bij I&A).

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

De ramingen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor de jaren 2017 tot en met 2020 zijn berekend op basis van de Meicirculaire 2016. De uitkomsten van de Septembercirculaire worden niet in de primitieve begroting verwerkt.

Het eerstkomende begrotingsjaar gaat uit van zogenaamde lopende prijzen. Bij de berekening van de daaropvolgende jaren gaan wij uit van de zogenaamde constante prijzen. Bij lopende prijzen wordt rekening gehouden met loon- en prijsontwikkelingen en bij constante prijzen niet. Wij stellen voor deze beleidslijn de komende jaren te continueren.

Afbouw leningenportefeuille

De afgelopen jaren hebben we, aan de hand van actuele liquiditeitsprognoses, met succes gericht beleid gevoerd de leningenportefeuille af te bouwen. Dit kon mede door het inzetten van eenmalige baten. Jaarlijks zetten we een eventueel terugkerend begrotingsoverschot in, zodat we de leningportefeuille blijvend omlaag kunnen brengen. Dit leidde tot lagere financieringslasten. Per 1 januari 2016 is een bedrag van € 27 miljoen opgenomen in leningportefeuille tegen een gemiddeld rentepercentage van 3,28%. Ultimo 2019 hebben we nog een schuld openstaan van € 20,6 miljoen. Een gemiddelde jaarlijkse afname van € 1,5 miljoen per jaar. We stellen vast dat de gekozen aanpak, gericht op lange termijn, succesvol is. Jaarlijks nemen de structurele financieringslasten af.

Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015-2018 is besloten dat 50% van het gerealiseerde rentevoordeel door lagere herfinanciering, gebruikt kan worden om de leningenportefeuille af te bouwen. Wij stellen u voor deze beleidslijn de komende jaren te continueren.

Sociaal Domein

In de Programmabegroting 2016-2019 zijn de lasten en baten Sociaal Domein budgettair neutraal opgenomen conform het vastgestelde uitgangspunt dat wettelijke taken binnen de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Dit is ook het uitgangspunt voor de Programmabegroting 2017-2020. Het tekort Sociaal Domein was in 2015 berekend op € 2,5 miljoen. De verwachting is dat dit tekort stapsgewijs teruggebracht wordt van € 2,5 miljoen in 2015 naar nihil in 2018. In de reserve Sociaal Domein is ultimo 31-12-2015 een buffer aanwezig van € 3,85 miljoen om eventuele tekorten op te vangen. Daarnaast is vanaf 2016 structureel een bedrag van € 272.000 en vanaf 2017 € 284.000 beschikbaar op de post WMO onvoorzien. Op dit moment worden de budgettaire uitkomsten 2015 van het Sociaal Domein in de jaarrekening 2015 verwerkt en geanalyseerd.