Inleiding

In de eerste helft van deze bestuursperiode is hard gewerkt aan de realisatie van de voornemens uit het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. Dit blijft ook het vertrekpunt voor de jaren 2017 en 2018 die voor ons liggen.

Een tweede gegeven betreft de visie die u in januari 2016 heeft vastgesteld voor Ooststellingwerf. Dit is een lange-termijn-beeld dat mede als vertrekpunt dient bij het maken van keuzes voor de komende jaren. Duurzaamheid, Eigen Kracht en Werk kwamen hierbij als centrale begrippen naar voren. U hebt concrete speerpunten benoemd voor de middellange termijn.

Mede vanuit de opbrengst van uw raadsproces om te komen tot een visie voor Ooststellingwerf hebben we ambities geformuleerd. Zeker nu er eenmalige financiële ruimte is de komende jaren, is het zaak om focus te hebben. Onze focus richt zich op twee thema’s: werkgelegenheid en leefbaarheid.

Deze twee thema’s benoemen we nader vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Eigen Kracht van de samenleving;
  • Eigen Kracht van de gemeente;
  • Dicht bij burgers en bedrijven;
  • Rol gemeente: van regie naar faciliteren.

Hieronder worden de beide thema’s kort uitgewerkt.

1. Werkgelegenheid

Zowel vanuit historisch perspectief als vanuit de innovatiekracht in de samenleving en het bedrijfsleven zijn er volop kansen in onze gemeente. Initiatieven ondersteunen we volop. De focus leggen we in onze faciliterende rol vooral op een drietal pijlers: (a) recreatie en toerisme, (b) biobased economy en (c) zorgeconomie.

2. Leefbaarheid

Vanuit het sociale profiel dat onze gemeente kenmerkt nemen we initiatieven om het ‘wel zijn’ in onze samenleving te stimuleren. Dit als reactie op bedreigingen (krimp, leegstand, etc.) maar tegelijk ook faciliteren van bestaande en innovatieve krachten. De focus leggen we hierbij op de volgende drie pijlers: (a) versterken (particulier) vastgoed beheer, (b) actieve verbindende samenleving en (c) kwaliteit leefomgeving: aantrekkingskracht van de gemeente voor bestaande en nieuwe inwoners.

Denkend vanuit de genoemde uitgangspunten, en richtend op de genoemde thema’s en pijlers kiezen we een beleidsstrategie die bestaat uit:

  1. Investeren waar dit kan
  2. Meer ruimte geven aan private ontwikkelingen
  3. Onderwijs faciliteren
  4. Innovatie aanjagen
  5. Loslaten overheidstaken
  6. Externe bedrijven ‘verleiden’

In deze kaderbrief treft u inhoudelijke voorstellen aan met betrekking tot de eenmalige bestedingsruimte van € 3,8 miljoen die is ontstaan. Bij deze voorstellen hebben we ons laten leiden door het bovenstaande (thema's werkgelegenheid en leefbaarheid, beiden drie pijlers, innovatie, etc.). Daarnaast ontvang u voorstellen voor een meerjarige lokale lastenverlichting van € 1,9 miljoen voor de komende vijf jaar. Bij de 'besteding eenmalige begrotingsruimte' werken we deze voorstellen verder uit.

Bij de programma's zijn de bestaande beleidskaders per programma/thema geactualiseerd. Bij de presentatie van de Programmabegroting 2017-2020 integreren we de nieuwe voorstellen in de programma’s en paragrafen. Tenslotte leggen we de uitgangspunten aan u voor ter vaststelling teneinde de begrotingscyclus verder uit te kunnen voeren.