Gemeentelijke belastingen en heffingen

Een aantal gemeentelijke belastingen en heffingen (onroerendezaakbelasting, forensenbelasting en leges) worden trendmatig verhoogd met 1% (2016: 1%). Dit percentage komt overeen met de verwachte inflatie. De afvalstoffenheffing is afhankelijk van de kosten (100% dekking). De rioolheffing is gebaseerd op het Gemeentelijk Riolering Plan (GRP) 2015-2019.

OZB

Voor 2016 is de opbrengst OZB niet verhoogd. Het tarief forensenbelasting is met 1% verhoogd. Het advies is voor 2017 een trendmatige verhoging van 1% te hanteren; dit percentage komt overeen met de prijs BBP.

Hoewel er geen maximale tarieven gelden voor de OZB is er wel een beperking. Dat is de zogenaamde macronorm die het Rijk vaststelt. De gezamenlijke gemeenten mogen die norm niet overschrijden op straffe van een korting op het Gemeentefonds. De macronorm is afhankelijk van de prijsontwikkeling. Voor 2016 bedraagt die 1,57%* (2015: 3%). Voor 2017 is dit percentage nog niet bekend.

Forensenbelasting

De hoogte van de belastingaanslag van de forensenbelasting wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde zoals vastgesteld op grond van de Wet WOZ. Voorgesteld wordt deze belasting voor 2017 trendmatig met 1% te verhogen. De hoogte van het tarief wordt bepaald aan de hand van de WOZ waarde en binnen welke waardeklasse het object valt.

Precariobelasting

Hoogte aanslag precariobelasting
De heffingsmaatstaf voor de aanslag is het aantal kilometers kabels en leidingen in gemeentegrond. Als gevolg van een bezwaarschrift over het jaar 2014 hebben we een nader onderzoek laten uitvoeren naar het aantal kilometers. Bij het bezwaarschrift over 2014 heeft Liander aangegeven dat het aantal kilometers lager is (563 km i.p.v. 791 km). Dit nader onderzoek geeft aan dat de door Liander opgegeven 563 km juist is. De heffingsambtenaar heeft op 3 maart 2016. uitspraak gedaan over de voorlopige aanslag 2014. De definitieve aanslag 2014 en 2015 is onlangs verzonden, deze is gebaseerd op 563 km. Op basis van deze uitspraak moet nu vastgesteld worden dat de begrote opbrengst van € 1,727 miljoen niet haalbaar is. Met ingang van 2016 houden we rekening met een structurele opbrengst van € 1,232 miljoen. De begroting 2016 zal bij de eerste managementrapportage gewijzigd moeten worden. Ook in de primitieve meerjarenbegroting 2017-2020 gaan we uit van deze structurele opbrengst.

Tarief precariobelasting 2017 en volgende jaren
Bij de vaststelling van de Kaderbrief 2016-2019 is besloten dat de dekking van de financieringslasten van de eenmalige bestedingen precariogelden (€ 2 miljoen) grotendeels gedekt worden door met ingang van 2016 het tarief precariobelasting jaarlijks (2016 t/m 2019) te verhogen met € 0,05. De structurele geraamde opbrengst per jaar is € 28.000. Het tarief 2016 is ook met € 0,05 verhoogd. Indien het wetsvoorstel precariobelasting dit jaar wordt aangenomen zullen de voorgenomen tariefsverhogingen precariogelden voor de periode 2017 t/m 2019 van € 0,05 per jaar geen doorgang meer kunnen vinden. Op dit moment is het wetsvoorstel nog niet gepubliceerd. Op het moment dat het wetsvoorstel gepubliceerd wordt is redelijk goed in te schatten welke budgettaire gevolgen dit voor onze gemeente heeft. We stellen voor de voorgenomen tariefsverhoging voor de periode 2017 t/m 2019 nog niet in te trekken.

Toeristenbelasting

Op 19 oktober 2010 heeft u de tarieven toeristenbelasting voor 2011-2014 vastgesteld. Het tarief toeristenbelasting is vanaf 2014 bevroren op € 1,00 per persoon per overnachting. Het tarief wijkt af van het advies van het Recreatieschap Drenthe € 1,05. U hebt op 23 juni 2015 besloten (raadsvoorstel Toeristenbelasting 2016) het tarief voor 2016 niet te verhogen. Op dit moment is er geen aanleiding om het tarief voor 2017 te verhogen. We stellen voor het tarief voor 2017 wederom vast te stellen op € 1,00 per overnachting.

Rioolheffing

Op 17 maart 2015 is het GRP 2015-2019 door u vastgesteld. Uit het plan blijkt dat de rioolheffing voor een periode van 10 jaar niet hoeft te stijgen met meer dan een trendmatige verhoging. Over vijf jaar wordt het Rioleringsplan geactualiseerd en een nieuw kostendekkenheidsplan opgesteld. We stellen voor de rioolheffing in 2017 trendmatig te verhogen met 1% (conform besluit GRP) voor het eigenarendeel van alle objecten. In het GRP staat ook dat de tarieven gebruikersdeel woningen en niet-woningen jaarlijks trendmatig worden verhoogd.

In hoofdstuk 2 (besteding eenmalige begrotingsruimte) -  ‘Meerjarige lokale lastenverlichting 2017-2021’ stellen we voor de tarieven gebruikersdeel woningen en niet-woningen met ingang van 2017 te verlagen met 15%. Deze tariefsverlaging geldt voor de periode 2017 tot en met 2020. Als u instemt met deze verlaging van 15% dan zal deze trendmatige verhoging de komende jaren geen doorgaan vinden.

Afvalstoffenheffing

Op 15 december 2015 hebt u voor 2016 ingestemd met een vast tarief afvalstoffenheffing van € 96 en de lediging van GFT-afval constant te houden op € 1. De geraamde stand van de Egalisatiereserve reiniging op 31-12-2016 is € 497.000. In 2017 kan nog eenmaal ca. € 230.000 onttrokken worden om het vaste tarief te bevriezen op € 96. In de reserve resteert dan een bodembedrag van € 267.000 (= ± minimumniveau). We stellen voor het vaste tarief afvalstoffenheffing per jaar voor 2017 wederom te bevriezen op € 96 en het tarief per lediging GFT-afval gelijk te houden op € 1.

Daarnaast stellen we in hoofdstuk 2 (besteding eenmalige begrotingsruimte) -  ‘Meerjarige lokale lastenverlichting 2017-2021’ voor het vaste tarief afvalstoffenheffing ook na 2018 te bevriezen op € 96 en om de lediging GFT afval constant te houden op € 1 voor een periode van 4 jaar (2018 tot en met 2021).

Leges

Leges omgevingsvergunningen
Op 26 januari 2016 hebt u de nota Bouwleges gemeente Ooststellingwerf vastgesteld. U hebt ingestemd met een kostendekking van 75% voor de bouwleges voor de periode van 2016-2019. Voorts is besloten de bouwleges jaarlijks te monitoren en in 2016 de uitwerking van de nieuwe omgevingswet op de leges te onderzoeken. We stellen voor bij de vaststelling van de leges omgevingsvergunning voor de periode 2016-2019 uit te gaan van 75% kostendekking in overeenstemming met uw besluit.

Overige legestarieven
De legestarieven zijn afhankelijk van de tijdsbesteding, de maximale tarieven, de loonkosten en andere directe kosten (in principe ook 100% kostendekking).

*De overschrijding van de macronorm 2015 is in mindering gebracht op de macroruimte 2016. De macronorm 2016 van 2,7% wordt gecorrigeerd met 1,17%.